Soroksar v Csakvar

'4 Orosz
'17 Gengeliczki
'52 Lovrencsics
'90 Lovrencsics
'3 Daru
'81 Madarasz
'82 Mim
 
Sunday 30th August 2020 16:30
Venue: Szamosi Mihaly Sporttelep