Esbjerg v FC Copenhagen

'38 Kevin Conboy
'42 Joni Kauko
'45 Rodolph Austin
'77 Yuri Yakovenko
'32 Dame Ndoye
'71 Karl-johan Johnsson
 
 
Friday 14th February 2020 18:00
Venue: Blue Water Arena